สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
   
    วิสัยทัศน์หรือความต้องการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
" การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษาก้าวหน้า เพิ่มคุณภาพชีวิตประชา พัฒนาเกษตรบ่อแสน"

 
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. จัดให้มีการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างสมดุลการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งขึ้น
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
6. บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
   
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การบริการสาธารณะและคมนาคม มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชัพหลักของประชาชนและอาชีพเสริม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่แน่นอน 
6. ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเมืองและการบริหาร