สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
   
    อำนาจหน้าที่
 
  1.สำนักงานปลัด  มีแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งแบ่งเป็นงานต่างๆ ดังนี้
   งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       - งานสารบรรณ
       - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
       - บริหารงานบุคคล
       - เลือกตั้งและทะเบียน

   งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       - นโยบายและแผนพัฒนา
       - วิชาการ
       - ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
       - สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
       - งบประมาณ

    งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       - กฎหมายและนิติกรรม
       - การร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
       - การดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
       - ข้อบัญญัติ อบต. และระเบียบการคลัง

    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       - อำนวยการ
       - ป้องกัน
       - ช่วยเหลือฟื้นฟู
       - กู้ภัย

    งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
      - รักษาความสงบเรียบร้อย  
      - จัดระเบียบตลาด
      - การรักษาความสะอาด

    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
      - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      - งานรักษาความสะอาด
      - งานควบคุมโรค
      - งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

    งานสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   งานสวัสดิการละพัฒนาชุมชน
       -   งานสังคมสงเคราะห์
       -   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

    งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   งานส่งเสริมปศุสัตว์

2.   ส่วนการคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ 
การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่าย
ขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี
การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

    1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -  การรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
       -  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
       -   เก็บรัษาเงิน

    2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   การบัญชี
       -   ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
       -   งบการเงินและงบทดลอง
       -    งบแสดงฐานะทางการเงิน

   3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
       -   พัฒนารายได้
       -   ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
       -   ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

   4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   ทะเบียนทรัพย์สินละแผนที่ภาษี
       -   การจัดซื้อ – จัดจ้าง
       -   ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3.  ส่วนโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติ
เพื่อดำเนินตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
4  งาน คือ

    1.  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -  การก่อสร้างและบูรณะถนน
       -  การก่อสร้างสะพาน เขื่อนกั้นดินและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
       -  ระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
       -   การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

    2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   การประเมินราคา
       -   สถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์
       -   การวิศวกรรม
       -   การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
       -   การออกแบบและบริการข้อมูล

   3.  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   การประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
       -   การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
       -   ระบบระบายน้ำ
       -   จัดตกแต่งสถานที่

   4.  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   สำรวจและแผน
       -   วางผังพัฒนาเมือง
       -   ควบคุมทางผังเมือง
       -   จัดรูปที่ดินและฟื้นฟู

4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
ทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัย การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษา มาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา กานเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจักการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

    1.   งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   แผนและวิชาการ
       -   การศึกษาปฐมวัย
       -   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
       -   ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
       -   กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
       -   การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
       -   บริหารทั่วไป