สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
   
   นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้า

      1.  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำหนดแนวเขตถนนในหมู่บ้าน รวมทั้งขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขอขยายเขตน้ำประปาให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน
      2.  ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมให้มีการให้บริการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังได้เร่งแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งเรื่องเร่งด่วนของชุมชนและการรณรงค์ป้องกันโรคควบคู่กันไปตลอดเวลา
      3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในหมู่บ้าน โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ นอกจากนี้การจัดหาสถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนและเล่นกีฬาให้เพียงพอ
      4.  ด้านการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมเด็กในหมู่บ้านตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสู่ความมั่นคงแห่งการเรียนรู้การสอนของนักเรียนทุกระดับ จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอาหารกลางวัน
      5.  ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของชุมชนเพื่อให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6.  ด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยการส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การฝึกอาชีพเพื่อลดปัญหาการว่างงานจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
      7.  ด้านพัฒนาชุมชน  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
      8.  ด้านส่งเสริมการลงทุน  สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการเกษตร พาณิชย์ คมนาคม อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต และเป็นแนวทางปฏิบัติการพัมนาท้องถิ่น อันทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และส่งผลให้องค์การท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
      9.  ด้านบริหารการจัดการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอทันสมัยเหมาะแก่การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเสริมสร้างมาตรฐานระบบจัดการที่ดี