สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นายประสาน พหนการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
นางสาวธัญญา ผิวดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุพจน์ โรมินทร์
ผอ.กองช่าง
นายสมศักดิ์ คงรักษาการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รักษาการ ผอ.กองคลัง