สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวิต โบบทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุวรรณา คาวิจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านควน
นางสาวห้ามิด้า ประมวลการ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านควน
นางสาวอาภรณ์ คาวิจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านควน
นางสาวจริยา โบบทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านควน
นางสาวหนึ่งฤทัย ประสงค์ผล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบต.บ่อแสน
นางสาวอรุณี มาลาวัยจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบต.บ่อแสน
นางสาวมันนา กะมินสิน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านนา
นางสาวนันทิยา หวันเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านนา
นางกิติยา นาวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านคลองบ่อแสน
นางสาววไลพร คาวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี ผลาการ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลี หอมหวล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปราณี ประสงค์ผล
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกวรรณ พหนการ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิซากร โบบทอง
ผู้ดูแลเด็ก