สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายสุพจน์ โรมินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวขวัญจิตร์ ขนาดผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการโยธา
นายสุรศักดิ์ อ่าวน้ำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสุรชาติ โบบทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิทยา บ่อหนา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวินัย หยีล้าหนี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอาหลี หัสนีย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวมยุรา จำเนียร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ