สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน รักษาการ ผอ.กองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกานดา ออทอสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลลิตตา มูลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนันทวัฒน์ หัศนี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุชาดา วิลาศลักษณ์
คนงานทั่วไป