สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นายสมศักดิ์ คงรักษา
หัวหน้าส่วนการคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางวิลาวรรณ เย็นเอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวลลิตตา มูลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนันทวัฒน์ หัศนี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนัฐติยา บุญเต็ม
(คนงานทั่วไป)