สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นายสมศักดิ์ คงรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน รักษาการ ผอ.กองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวลลิตตา มูลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนันทวัฒน์ หัศนี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุชาดา วิลาศลักษณ์
คนงานทั่วไป