สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
ส.ต.ต.สนิท ขาวเชาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
นายประสาน พหนการ
รองปลัด อบต.บ่อแสน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นิติกร
นางสาววรรณดี อุไรรัมย์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา แก่นอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวนัฐติกา สมานกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวปวีณา เขน็ดพืช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวโสภา ขนาดผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลรัตน์ ถิ่นมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ ประสงค์ผล
คนงานทั่วไป
นายสถาพร วาหะรักษ์
พนักงานขับรถ
นายทยุทธ บุญเต็ม
พนักงานประจำรถขยะ
นายวิรัตน์ มุตกิจ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนันต์ แสงนิล
พนักงานขับรถขยะ
นายทินกร หยีหล้าหนี
ยาม
นายหร้อหยาบ หัสนีย์
คนงานทั่วไป
นางรัตนากาญจน์ นาวง
นักการ-ภารโรง