สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
-
ปลัด อบต.บ่อแสน
นายประสาน พหนการ
รองปลัด อบต.บ่อแสน
นางสาวธัญญา ผิวดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นิติกร
นางสาวปัทมา แก่นอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวนัฐติกา สมานกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวปวีณา เขน็ดพืช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวโสภา ขนาดผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลรัตน์ ถิ่นมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ ประสงค์ผล
คนงานทั่วไป
นางสาวนัฐติยา บุญเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสถาพร วาหะรักษ์
พนักงานขับรถ
นายทยุธ บุญเต็ม
พนักงานประจำรถขยะ
นายวิรัตน์ มุตกิจ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนันต์ แสงนิล
พนักงานขับรถขยะ
นายทินกร หยีหล้าหนี
ยาม
นายหร้อหยาบ หัสนีย์
คนงานทั่วไป
นายบัณฑิต หอมหวล
คนงานทั่วไป
นางรัตนากาญจน์ นาวง
นักการ-ภารโรง