สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
นายศักดิ์ ศรีมั่น
ประธานสภา อบต.บ่อแสน
นายสมชาย อาดผล
รองประธานสภา อบต.บ่อแสน
นายสมปอง หัสนีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายอรุณ ดาคาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายชัยณรงค์ คำเอียด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายประยุก จำรูญกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายจำนง หอมหวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายเสรี ยมโดย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายดลหรอหรัต บุญเต็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสราวุธิ มาลาวัยจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่4
นายนฤสรณ์ หัสนีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายมานิตย์ สุมาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่5
นายวิชิต บุญโล่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่6
นายอำนวย อาดผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่7
นายสุรพงษ์ ศรีมั่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่8