สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
                 ตำบลบ่อแสนตั้งมาประมาณ 200 ปี ประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในตำบลย้ายมาจากจังหวัดตรัง และเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล รอบ ๆ บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีคนไปใช้น้ำหลายแสนคนใช้ได้ตลอดปี ภายหลังเรียกชื่อว่า “บ่อแสน”