สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
  เส้นทางการคมนาคม

     -ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด 
      -ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางและเป็นถนน ค.ส.ล ประมาณ80% บางแห่งยังเป็นถนนลูกรังและหิน      คลุกโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน การเดินทางสัญจรไปมามีความลำบาก (ที่มา:ส่วนโยธา อบต.บ่อแสน) 

          ทางบก

          1.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4044 เส้นทางสายทับปุด-ท่าไทร โดยแยกจากถนนเพชรเกษมที่ตลาดเทศบาลตำบลทับปุด ไปถึงบ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน ระยทาง 1.9 กิโลเมตร สิ้นสุดที่คลองบ่อแสน ซึ่งเป็นท่าเรือออกสู่ทะเล
          
2.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4152 เส้นทางสายสามแยกบ้านท่าไทร-สามแยกตลาดวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา ระยะทาง 15 กม.ทำให้ร่นระยะทาง 15 กิโลเมตร ทำให้ย่นระยะทางช่วงอำเภอทับปุด-อำเภอเมืองพังงา โดยไม่ผ่านเขานางหงส์
          3.ทางหลวงจังหวัด เส้นทางสายสามแยกบ้านท่าไทรบริเวณโค้งบ้านบางทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแสน เข้าสู่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

          ทางน้ำ

          มีท่าเทียบเรือที่บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน สามารถติดต่อกับอำเภอเมืองพังงาและอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมถึงจังหวัดอื่นๆโดยผ่านอ่าวพังงาออกสู่ทะเล

ข้อมูลสาธารณูปโภค(ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)
          การประปา  ตำบลบ่อแสนมีระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนสามารถใช้น้ำได้ทั่วถึงแต่อาจไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็ระะประปาขนาดเล็ก

          การไฟฟ้า ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถบริการกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ่อแสนได้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึง

          โทรศัพท์ -มีโทรศัพท์สาธารณะตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านๆละ จุด เป็นอย่างน้อย
           ที่ทำการไปรษณีย์ -ประชาชนส่วนใหญ่ไปรับบริการที่ทำการไปรณีย์อำเภอทับปุด