สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ลักษณะทางสังคม
สถาบันการศึกษา
     -โรงเรียนบ้านบ่อแสน
     -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
     -โรงเรียนทับปุดวิทยา
     -โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
     -โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
     -วิทยาลัยชุมชน
     -โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อแสน
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     -ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิดจำนวน 9 แห่ง และวัด จำนวน 1 แห่ง
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ
     -การละศีลอด(เดือนรอมฎอน)
     -งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ
  สาธารณสุข
     -มีศูนย์บริหารสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน ตั้งอยู่หมู่ที่2 บ้านไสเสียด ซึ่งมุ้งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มการโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     -มีที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านนา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1นาย โดยมีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ