สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

อาชีพ
          -อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำสวนยางพารา,สวนปาล์มน้ำมัน,สวนผลไม้และปลูกผักสวนครัว มีอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อยและรับจ้างทั่วไป   

 
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
          ธนาคาร                              1          แห่ง
          โรงแรม/ห้องพัก                   2          แห่ง
          บริการล้างรถ                       1          แห่ง
          ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส                 -           แห่ง
          อู่ซ่อมรถยนต์                      2           แห่ง