สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง

     ตำบลบ่อแสนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทับปุด  ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุดประมาณ 9  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตรหรือ 27,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
ตำบลทับปุดและตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
บตำบลมะรุ่ยและตำบลทับปุด  จังหวัดพังงา                            
ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา    
 
  จำนวนหมู่บ้าน
          จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,878 ครัวเรือน จำนวนประชาชกรทั้งหมด 7,124 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,545 คน หญิง 3,579 คน   
ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอทับปุด กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
           เขตการปกครองตำบลบ่อแสน  แบ่งออกเป็น  8  หมู่บ้าน  คือ
             -  หมู่ที่  1              บ้านนา
             -  หมู่ที่  2              บ้านไสเสียด
             -  หมู่ที่  3              บ้านคลองบ่อแสน
             -  หมู่ที่  4              บ้านควน
             -  หมู่ที่  5              บ้านใหญ่
             -  หมู่ที่  6              บ้านบางทราย, บ้านบนทุ่ง
             -  หมู่ที่  7              บ้านท่าไทร
             -  หมู่ที่  8              บ้านท่าใหญ่
  สภาพภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศของตำบลบ่อแสน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบและบางส่วนเป็นที่ควนเขา  ซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันตกของตำบล  พื้นที่ลาดไปทางทิศใต้จดกับอ่าวพังงา  ทำให้ช่วงฝนตกชุกไม่เคยมีน้ำท่วมพื้นที่
             -  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ส่วนมากจะเป็นลำคลองสายสั้น ๆ  ได้แก่  คลองบ่อแสน  คลองบางทราย  คลองผักหนาม  คลองบาง  คลองผึ้ง  คลองบางทุ่งและคลองบางเขน
            -  ป่าไม้  อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  50  ของพื้นตำบล  ได้แก่  ป่าเขาเต่า  อยู่ทางทิศเหนือ  ในพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่  2,3 ป่าเขาทอย/เขานางหงส์  อยู่ทางทิศตะวันตก  ในพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่  3  ป่าชายเลนโครงการทับปุด  อยู่ทางทิศใต้ในพื้นที่ของหมู่ที่  4,5,7,8
             -  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  ประกอบด้วยทุ่งผูกพัน  ทุ่งสะไหน  ทุ่งส้าน
  พื้นที่ป่า
    พื้นที่ป่าไม้อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  50  ของพื้นที่ตำบล
             - ป่าเขาเต่า  อยู่ทางทิศเหนือ  ในพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่  2,3  พื้นที่  209  ไร่
             - ป่าเขาทอย/เขานางหงษ์  อยู่ทางทิศตะวันตก  ในพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3  พื้นที่  2,880 ไร่
             - ป่าชายเลนโครงการทับปุด  อยู่ทางทิศใต้  ในพื้นที่ของหมู่ที่  4,5,7,8  พื้นที่  7,437  ไร่
  สภาพภูมิอากาศ
    ภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมากที่สุด ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม อากาศไม่หนาวมากนักมีฝนตกบ้างประปรายในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน อากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27-35 องศาเซลเซียล
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
           -  คลองบ่อแสน  ไหลผ่านหมู่ที่  1,3,7  มีน้ำตลอดปี  ใช้ทำการเกษตรได้ประมาณ  1,700  ไร่
           -  คลองบางทราย   ไหลผ่านหมู่ที่   2,6    ในฤดูแล้งน้ำจะแห่ง  ใช้ทำการเกษตรได้ประมาณ 1,200  ไร่
           -  คลองผักหนาม
           -  คลองยาง
           -  คลองเขาผึ้ง
           -  คลองยางทุ่ง
           -  คลองบางเขน
  แหล่งน้ำใต้ดิน
           -  มีบ่อน้ำตื้นและสระเก็บน้ำ  ในหมู่ที่  1,5,6,7,8  แต่มักจะขาดน้ำในฤดูแล้ง
  แหล่งน้ำชลประทาน
          มีโครงการชลประทานขนาดกลางในท้องที่ตำบลบ่อแสน 1 โครงการ คือ โครงการชลประทานฝายคลองบ่อแสน  เพื่อใช้น้ำทำนาและปลูกผักในเขตหมู่ที่  1,3,4,5  มีพื้นที่ชลประทานประมาณ  3,600  ไร่