สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
แผนพัฒนาสามปี
     
แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี 50-52
   
 
    1. ความเป็นมา และลักษณะของแผนพัฒนาสามปี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะในการบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างอิสระ และดำเนินการตามแผนงานบริการสาธารณะภายใต้การกำกับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาล และประชาคม ท้องถิ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนด กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมาย โดยเป้าหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต การกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 จึงได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาของตนเอง 2 ประเภท คือ - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว - แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปีซึ่งจะนำไปสู่กระบวน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การทบทวนและจัดทำทุกปีซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีลักษณะการแสดง แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการได้ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำ โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (ปี 2550-2552) ขึ้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ปี 2548 – 2552 และมีลักษณะที่กำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 23-9-2554 14-11-04 2. ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง การดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย - เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย - คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวม ทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล และหมายรวมถึงประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย - วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความ ก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ - การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำแผนพัฒนาสามปีจะจัดทำหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว คือการขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนไว้ดังนี้ - การเตรียมการจัดทำแผน - การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา - การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล - การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา - การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา - การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี - การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาสามปี (2550-2552) วิสัยทัศน์อบต.บ่อแสน “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษาก้าวหน้า เพิ่มคุณภาพชีวิตประชา พัฒนาเกษตรบ่อแสนยั่งยืน” 1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) 1. ด้านการศึกษาของประชาชน กำหนดวิสัยทัศน์ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม สู่คุณภาพทุกระดับ” ให้จัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส มุ่งส่งเสริมบทบาท ครอบครัว มัสยิด และองค์กรเอกชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน และเทคโนโลยีการพึ่งตนเอง สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 2. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ - จัดทำแผนการใช้ที่ดิน กำหนดเขตป่าชายเลน อนุรักษ์เขตชุมชน เขตอุตสาหกรรม ให้ สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล - อนุรักษ์ป่าชายเลนและมีแผนการจัดทรัพยากรของลุ่มน้ำให้เป็นระบบ พร้อมทั้งให้มีการฟื้นฟูให้มีทรัพยากรประมง - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของตำบล - จัดทำแผนการใช้ป่าไม้ (ป่าบก) ปลูกไม้บริเวณต้นน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว - การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ - การเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ - ส่งเสริมอาสาสมัครในตำบล และผู้นำท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา 3. ด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข กำหนดวิสัยทัศน์สุขภาพดีถ้วนหน้า ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ดูแลสุขภาพตนเองโดยการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งรู้จักโภชนาการที่ถูกต้องและสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ 4. ด้านปัจจัยโอกาสทางเศรษฐกิจ แรงงานและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพรายได้ กำหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรับปรุงเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น จัดหาตลาดการเกษตรเพื่อจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมให้ใช้แรงงานภายในตำบล จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและคนพิการอย่างพอเพียงมุ่งแนวคิดให้ “ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างค่านิยมที่เป็นแก่นของแผน พร้อมพัฒนาคนสู่คุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 5. ด้านการเมือง กำหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม 6. ด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดวิสัยทัศน์ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ทำงานด้วยความโปร่งใส” 7. ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว กำหนดวิสัยทัศน์ส่งเสริมให้ผู้คนรักเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดี และมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณต่าง ๆ ของตำบล 8. ด้านยาเสพติด กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำโครงการป้องกันรักษาและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา โรงเรียน ร่วมใจกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านยาเสพติด 9. ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม กำหนดวิสัยทัศน์ “มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากอบายมุขและยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะดูแลและตรวจสอบ” 2. นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ – สังคม สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้า - ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำหนดแนวเขตถนนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามแหล่งชุมชน และขอขยายเขตน้ำประปาให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน - ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้มีการบริการ สาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนโดย ทั่วถึง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังได้เร่งแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งเรื่องเร่งด่วนของชุมชนและการรณรงค์ป้องกันโรคควบคู่กันไป - ด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในหมู่บ้าน โดยเน้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ นอกจากนี้การจัดหาสถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน และเล่นกีฬาให้เพียงพอ - ด้านการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสู่ความมั่นคงในสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอาหารกลางวัน - ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของชุมชนเพื่อให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น - ด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยการส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การฝึกอาชีพเพื่อลดปัญหาการว่างงาน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง - ด้านพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด - ด้านส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต และเป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่น อันทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และส่งผลให้องค์กรท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น - ด้านบริหารการจัดการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอทันสมัย เหมาะแก่การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างมาตรฐานระบบการจัดการที่ดี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาตรการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / การเมืองการบริหาร - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ขุดลอกคลองและท่าเทียบเรือ - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - พัฒนาระบบจราจร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / การเมืองการบริหาร - จัดการและสนับสนุนการศึกษา - เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน - ส่งเสริมกิจการทางศาสนาและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ - จัดให้มีการบริการสาธารณสุข โดยการส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน - จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข - ส่งเสริมชุมชนสังคมให้มีความเข้มแข็ง - เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 5 ด้าน - ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร / การบริหารงานบุคคล - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ - ปรับปรุง / พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จัดระบบบำบัดและจัดการขยะ / บำบัดน้ำเสีย / การควบคุมการฆ่าสัตว์ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - สร้างเครือข่ายทางการตลาดให้มีตลาดกลางด้านการเกษตร - การก่อสร้างสถานธนานุบาล 5. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว - พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว - การพัฒนาบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว - พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 5. นโยบายการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของโลก และแหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้าฝั่งทะเลอันดามัน” 1. การฟื้นฟูและรักษาตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเน้นพลิกวิกฤติความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเป็นโอกาสในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินกลยุทธ์การตลาดโดยใช้จุดเด่นสำคัญด้านการดำน้ำดูธรรมชาติใต้ท้องทะเล สร้างตลาดใหม่เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว Longstay/Spa ธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics จัดระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารที่ทันสมัย 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนให้มีการปลูกพืชมูลค่าสูง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูง สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร พัฒนาศูนย์กลางอาหารปลอดภัยของครัวอันดามัน พัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่าย สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปสู่เกษตรก้าว 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมอย่างยั่งยืน เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรในภาคธุรกิจบริการ เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวินผู้ประสบภัย ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โครงการตามแผนสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ประกอบด้วยโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3 ปี จำนวน 128 โครงการ งบประมาณ 93,070,000.- บาท - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/การเมืองการบริหาร รวม 3 ปี จำนวน 166 โครงการ งบประมาณ 20,871,400.- บาท - ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวม 3 ปี จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 3,200,000.- บาท - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ รวม 3 ปี จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 12,800,000.- บาท - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว รวม 3 ปี จำวน 6 โครงการ งบประมาณ 5,300,000.- บาท รวมโครงการทั้งสิ้น 372 โครงการ งบประมาณ 135,241,400.- บาืท
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2554