อัลบั้มภาพ ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
* อัลบั้ม *
พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559

ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559

การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559

กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559