อัลบั้มภาพ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "สาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
พิธีเปิด โครงการ
พิธีเปิด โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหวาน ความดั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน  สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
อบต.บ่อแสนจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
อบต.บ่อแสนจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
โครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
ประชุมประจำเดือนชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
ประชุมประจำเดือนชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนาม
ร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนาม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 205 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561